Üye Ol

DİKO Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR

HİZMET SAĞLAYICI       : www.dikotr.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten “Ömerağa Mah. Akçacami Cad. Turhan Apartmanı No:20 İç kapı no:5 İzmit/Kocaeli adresinde mukim GENOVA EĞİTİM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ (bundan böyle kısaca DİKO olarak anılacaktır.)

KULLANICI                        : DİKO internet sitesine üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine www.dikotr.com internet sitesinde yer alan şartlar ile kurallara onay veren ÜYE

2-TANIMLAR

“İnternet Sitesi                        : www.dikotr.com simli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılabilen “ DİKO’nun iş bu sözleşme ile kapsamı belirlenen “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı/Kullanıcılar”                  : “İnternet Sitesi”ne erişen her gerçek veya tüzel kişi/kişiler.

“Üye/Üyeler”                                    : İş bu sözleşme koşulları doğrultusunda “İnternet Sitesi”ne üye olan ve “İnternet Sitesi” dahilinde sunulan hizmetlerden ve  DİKO’nun belirlediği koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

 “Üyelik”                                             : “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “İnternet Sitesi”ndeki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin  ‘ DİKO ” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “DİKO ” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “DİKO ” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir. “DİKO” gerekli görmesi halinde gerekçe göstermeden üyeliği koşulsuz ve şartsız olarak sonlandırabilir.

“Üyelik Sözleşmesi”                           : “İnternet Sitesi”nde yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kendi rızası ile kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası  olan ekler ile “İnternet Sitesi”nde yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik  sözleşme.

“DİKO  Üyelik Hesabı”                    : “Üye”nin “İnternet Sitesi” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep eden bilgilerini girdiği, Üyelik”le ilgili konularda “DİKO”ya talepte “Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “İnternet Sitesi” üzerinden eriştiği “Üye”ye özel internet sayfaları bütünü

“DİKO Hizmetleri” (“Hizmetler”)                       : “İnternet Sitesi” içerisinde “Üye”nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “DİKO ” tarafından sunulan uygulamalardır. “DİKO ”, “İnternet Sitesi” içerisinde sunulan “Hizmetler”inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “İnternet  Sitesinden” “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “İnternet Sitesinde” yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”          : “İnternet Sitesinde” yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

DİKO  Arayüzü”                                           : DİKO ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve DİKO Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; “İnternet Sitesi” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

DİKO Veritabanı”                                         : “İnternet Sitesi” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ““DİKO ” ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

Kullanıcı Giriş” sayfası                                 : “Üye”nin “İnternet sitesinde” yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece “Üye” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Üye”ye özel sayfa.

3-ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu “Üyelik Sözleşmesinin konusu, ““İnternet Sitesinde sunulan “Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile “İnternet Sitesi” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin “DİKO ” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. “Kullanıcı”, işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, “İnternet Sitesi” içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “DİKO” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4-ÜYELİK ŞARTLARI

4.1“İnternet Sitesine üye olabilmek için reşit olmak ve “DİKO ” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. “Üyelik statüsünün kazanılması için, “Üye” olmak isteyen “Kullanıcının “Sitede bulunan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun “DİKO” tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. “DİKO”, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan “Üyelik başvurularını reddedebilir veya “Üyelik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara  bağlayabilir.

4.2“DİKO ” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, “Üyenin “Üyelik durumunu sonlandırabilir veya geçici olarak durdurabilir. “İnternet Sitesinde bulunduğu belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üyenin “DİKO” bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

4.3“DİKO”; işbu sözleşme ve “İnternet sitesinde” belirtilen kural ve koşullara aykırılık, “Üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, “Üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, “Üyenin gerçekleştirdiği işlemlerin “DİKO” için hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi sebepleri ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın “Üyenin üyeliğine son verebilir.

5-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.:“Üye”, “İnternet Sitesinde belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “İnternet Sitesindeki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.2:”Üye”, “ DİKO’nun yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “DİKO’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üyenin “İnternet Sitesi” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile DİKO’ya bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Üyenin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “DİKO ilgili tarafa verebilir. Bu durumda “ DİKO’ nun hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.3:”Üyelerin, “DİKO ” Üyelik Hesabına girişte kullandıkları “kullanıcı adı” ve “şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üyelerin ve/veya “DİKO’nun ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.

5.4:Üye”; “İnternet sitesinde” yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin vasıta teknik yapısı, fiyatı veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, “İnternet sitesinde” yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. “

5.5:“Üye”, DİKO’nun , “İnternet sitesinde” “Üyeler ve “Kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı “DİKO’nun, “DİKO ” çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.6:“Üye”, “İnternet sitesinde” kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç doğurmayacağını, bu bilgi ve içeriklerin “İnternet sitesi” üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği vasıtalarının satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili    olduğu mal ve ürünlerin internet üzerinde satışa arz edilmesi için yayınlanmasına ilişkin hakkı veya yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

5.7:”Üye”, “DİKO’nun  yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesini veya bu “Üyelik Sözleşmesinin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.8:“Üye” hukuka uygun amaçlarla “İnternet sitesi” üzerinde işlem yapabilir. “Üye”nin, “İnternet sitesi” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. “Üye”, “DİKO’nun  ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “İnternet sitesi” dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde “İnternet sitesine” yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Üyenin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “İnternet sitesi” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ” DİKO ” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.9:“DİKO , “Üyelerin sadece  DİKO içeriklerini öğrenme amacıyla  görüntülemesine ve “DİKO Ara yüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak testlere  ulaşılmaya çalışılması, testlerin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “DİKO ” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “DİKO ” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “DİKO’ gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.10:DİKO ”, “Üye” tarafından “Siteye beyan edilen “Üye” bilgilerini, Ek-2 Gizlilik Politikası ile açıklanan kullanımlar, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve “Sitenin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa, kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler ve “DİKO’nun veya işbirliği içinde olduğu kişilerle  DİKO, ile aynı grupta yer alan şirketler tarafından ortaya koyulan reklam, tanıtım, anket, kampanya ve doğrudan pazarlama amacıyla gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir ve üçüncü kişilere açıklayabilir. “Üye”, bilgilerinin “DİKO ” tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

5.11:“Üye”; kendisi tarafından “İnternet sitesine” sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. “İnternet sitesine” veya herhangi bir  parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti- virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12:“DİKO, “İnternet sitesinde” sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme; “Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “Kullanıcılar” da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve silebilir; Üyelerin “İnternet sitesine” yüklediği içerikleri ve “Üyeler arasındaki “İnternet sitesi” üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dahil olmak üzere iletişimi her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve bu iletişimi saklayabilir. “Üye”, “İnternet sitesi” üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişimi; “İnternet sitesi” üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda gerçekleştirdiğini ve bu iletişimi özel iletişim amacıyla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13:“Üye”, “DİKO ”’nun, “Üye” tarafından “İnternet sitesine”’ girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin üçüncü kişilere ait sitelerde ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla anlaşmalar yapabileceğini, “Üye” tarafından “İnternet sitesine” girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin “İnternet sitesinde” ve “DİKO’nun reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi “DİKO’ya verdiğini kabul ve beyan eder.

5.14:“DİKO ”, “Üyenin işbu sözleşme koşullarına ve “İnternet sitesinde” beyan edilen kural ve şartlara uymaması, “Üyenin siteye girdiği ilan ve içeriklerin işbu sözleşme ve “İnternet  sitesinde” yayınlanan kural ve koşullara uygun olmaması, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, “DİKO ” tarafından belirlenen içerik kategorileri kapsamında yer almaması veya yanlı bölümde yer alması, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, “Üyeye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. “Üye”, “DİKO’dan  böyle bir durumda ilgili “Hizmet” için ödemiş olduğu bedelin iadesini ” talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14 :DİKO”, işbu “Üyelik Sözleşmesinde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili DİKO Üyelik Hesabı” içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesinde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “DİKO” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.15:”DİKO “İnternet sitesinde” sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; “Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “İnternet sitesi” kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “DİKO , bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Üyeler, DİKO’nun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde “DİKO” yapabilir. “DİKO” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.16:”İnternet sitesi” üzerinden, “DİKO’nun  kendi kontrolünde olmayan “Satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler “Üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle  DİKO  tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. “İnternet sitesi” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “DİKO’nun  herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.17:DİKO “İnternet sitesinin” işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; “DİKO  bu mesaj ve içeriği giren “Üyenin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

5.18:DİKO’nun ,  DİKO çalışanlarının ve yöneticilerinin, “İnternet sitesinde” “Üyeler ve “Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.19: DİKO  5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile “Yer Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir.

6-HİZMET BEDELİ VE ÖDEME

6.1:Hizmet bedelinin ödenmesi kapsamında üyeler tarafından sağlanan kredi kartı bilgileri kesinlikle şirket nezdinde saklanmamaktadır. Üyelerin site üzerinden gerçekleştirdikleri ödeme işlemlerinde kullandığı kredi kartı ve ödeme bilgileri Diko’nun bu hususta hizmet aldığı, Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ödeme hizmetleri sağlamak üzere  yetkilendirilmiş bulunan üçüncü kişi firmalarca saklanacak olup ilgili üye bu hususa peşinen muvafakat vermektedir.

6.2:Bu kapsamda üye, kredi kartı ve ödeme bilgilerinin saklanması, kullanılması ve yetkisiz kullanımı da dahil her türlü talep ve şikayetlerini doğrudan üçüncü kişi kuruluşa bildirmekle yükümlüdür. Üye bahsi geçen talep ve şikayetlerden Diko’nun  herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7-GİZLİLİK POLİTİKASI

7.1:“DİKO ”, “İnternet sitesinde” “Üyelerle ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Üyelik Sözleşmesinin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “DİKO ” “Üyelere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

7.2:DİKO  “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-mail adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye”  ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda”’nin süreçlerini iyileştirme  www.dikotr.com amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için “DİKO’nun işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. “DİKO ‘nun belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.

8-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1:İnternet sitesi”nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları “DİKO’ya ait ve/veya DİKO tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.

8.2:DİKO uygulamalarının, “İnternet sitesinde” yer alan bilgilerin ve DİKO’nun telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına DİKO tarafından izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, DİKO’nun ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. DİKO ; “İnternet sitesinde” ve “İnternet sitesi” üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

9-ÜYELİK SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

DİKO , tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda “İnternet sitesinde” yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesinin değişen hükümleri, “İnternet sitesinde” yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, “Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10- MÜCBİR SEBEPLER

10.1:Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, DİKO işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “DİKO ” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “DİKO “dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.

10.2:Mücbir sebep terimi; doğal afet, salgın hastalık, pandemi, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve DİKO gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11-UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “Üyelik Sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır.

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde  Kocaeli  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

12-“DİKO” Kayıtlarının Geçerliliği

“Üye”, işbu “Üyelik Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda DİKO’nun kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,”DİKO’ya  yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12-Yürürlük

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesiyle  atıfta bulunulan ve “Üyelik Sözleşmesinin

ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “İnternet sitesinde” yer alan kurallar ve şartlar, “Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Size nasıl yardımcı olabilirim?